Tel:
  (312) 287 53 19

Çevre Görevlisi Eğitimi

Eğitim Takvimi

Devamı

Referanslar

Devamı

E-Katalog

Devamı

Sertifika Doğrulama

Devamı

 

 

 
Çevre Görevlisi Eğitimi
 
 
Çevre Görevlisi Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler :
Katılımcıların, 12 Kasım 2010 tarihinde 27757 sayılı resmi gazete de yayınlanan Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereği çevre görevlisi olmaya hak kazanmak ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan sınavdan başarılı olmak için ilgili yasal mevzuatlar (çevre mevzuatı) ve standartlara göre gerekli temel teknik bilgilerin kazanılmasını sağlamak.
Çevre görevlisi eğitimi, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ve firmalar arasında önemli bir noktada yer alacak olan çevre görevliliği mesleğinde yer almak isteyen katılımcılara kuruluşların çevre izin ve lisans sistemlerini kurmaların da geliştirmelerin de ve sürekliliğini sağlamaların da katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 
 
 
Çevre Görevlisi Eğitimi İçeriği :
1.Gün
 •           Çevrekirliliği ve atmosferik çevrimlere genel   bakış
 •           Su kirliliği
 •           Su kirliliği kaynakları
 •           İçme suyu özellikleri kalite parametreleri ve kirleticileri sağlık üzerine etkileri
 •           İçme suyu arıtım metodları ve örnek arıtım şemaları
 •           Su ve atıksu numune alma esasları
 •           Atıksu karakterizasyonları
 •           Atıksu arıtım metodları
 •           Arıtma çamurları ve bertaraf metodları
 •           Arıtma çamurları ve Su kirliliği kontrol mevzuatı hakkında bilgilendirme
    
2.Gün
 •          Hava kirliliği
 •          Hava kirliliği kaynakları ve sınıflandırılması
 •          Hava kirliliği kontrol metodları
 •          Hava kirliliği kontrol mevzuatı hakkında bilgilendirme
 •          Gürültü kirliliği
 •          Gürültü kirliliği kaynakları
 •          Gürültü kirliliği kontrol metodları
 •          Gürültü kirliliği kontrol mevzuatı hakkında bilgilendirme
 

     3.Gün

 •           Katı atıkların özellikleri
 •           Katı atık kontrol metodları
 •           Katı atık kontrol mevzuatı hakkında bilgilendirme
 •           Tehlikeli atıklar ve atıkların sınıflandırılması
 •           Tehlikeli atıkların kontrol metodları
 •           Tehlikeli atıkların kontrol mevzuatı hakkında bilgilendirme
 •           Toprak kirliliği kaynakları ve kontrol metodları
 •           Toprak kirliliği kontrol mevzuatı hakkında bilgilendirme

     4.Gün

               Çevresel risk yönetim

               Diğer yönetmeliklere genel bakış

 • -           Çevre görevlisi ve danışman firmalar hakkında yönetmelik
 • -          Çevre denetim yönetmeliği
 • -           Çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar yönetmeliği
 • -          Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği
 • -           Çevresel etki değerlendirme yönetmeliği
 • -          Hafriyat ve yıkıntı atıklarının kontrol yönetmeliği

5.Gün

                     T.C Çevre ve Orman Bakanlığınca Düzenlenen Çevre Görevlisi Sınav Sorularının İncelenmesi

                     Soru cevap

 

Çevre Görevlisi Eğitimi Süresi :
Şirketimiz tarafından Çevre görevlisi eğitimi için öngörülen süre 5 gündür. Çevre görevlisi eğitimi için öngörülen bu süre Çevre görevlisi eğitimi alacak kişi sayısına göre değişebilir.
 
 
Çevre Görevlisi Eğitimine Kimler Katılabilir:
En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmuş ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 listesi 7 nci başlığı altında 7.2, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.23, 7.25, 7.26, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33 bentlerinde sayılan faaliyet veya tesisler için, (a) ve (b) bentlerinde sayılan bölümlere ek olarak veteriner fakültesinden mezun olmuş herkes
 
Çevre Görevlisi Eğitimi Sertifikası
Kurs sonunda katılımcılara Çevre Görevlisi Eğitim sertifikası (katılım sertifikası) verilecektir.

 

 
Çevre görevlisi;
Çevre Görevlisi adayları öncelikle kimlik, meslek, eğitim ve sertifika bilgilerini sisteme girerek Çevre Görevlisi Eğitimi’ne başvurur. Bu eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar Çevre Görevlisi Sınavı’na girer. Sınavı başarıyla geçen adaylar Çevre Görevlisi Belgesi başvurusunda bulunur. 
Çevre ve Orman Bakanlığı Ölçüm Denetim Dairesi tarafından değerlendirilen adaylar, tüm aşamalarda başarılı oldukları takdirde Çevre Görevlisi olurlar.
 
12 Kasım 2010 tarih  27757 sayılı Resmi Gazete'de  "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık FirmalarıHakkında Yönetmelik "  yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile "Çevre Denetim Yönetmeliğiné'de değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan maddeler yeniden düzenlenmiştir.
 
Çevre Görevlisinde Aranılacak Nitelikler ;
 
Tesis veya faaliyet ile bunların çevre yönetim birimlerinde veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinde aranılacak nitelikler şunlardır:
 
a)    En az dört yıllık üniversitelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmak.
 
b) En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak.
      
c) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 listesi 7 nci başlığı altında 7.2, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.23, 7.25, 7.26, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33 bentlerinde sayılan faaliyet veya tesisler için, (a) ve (b) bentlerinde sayılan bölümlere ek olarak veteriner fakültesinden mezun olmak, bu tesislerde sürekli istihdam ediliyor ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olmak.
ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi birimlerinde, 6 ncı maddede belirtilen görev ve sürelerde çalışmış olmak.
 
Çevre Görevlisi Belgesi ;
 
Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlara Bakanlık tarafından "Çevre Görevlisi Belgesi" verilir.
 
Çevre mühendisleri ile çevre mühendisliği alanında lisansüstü eğitime sahip kişilere istekleri hâlinde sınav şartı aranmaksızın "Çevre Görevlisi Belgesi" verilir. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili teknik birimlerinde;
 
a)    Çevre ve orman uzmanı, şube müdürü veya en az 4 yıllık üniversitelerin teknik bölümlerinden mezun olup teknik personel olarak en az beş yıl görev yapmış olanlara,
 
b)     İl müdür yardımcısı, il müdürü, daire başkanı ve üstü görevlerde en az üç yıl görev yapmış olanlara, istekleri hâlinde sınav ve ücret şartı aranmaksızın "Çevre Görevlisi Belgesi" verilir.
  
 Çevre Görevlisi Çalıştırma ve Çevre Yönetim Birimi Kurma Kriterleri
Tesis veya faaliyetlerden; "Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin"
 
-Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından Çevre Yönetimi Hizmeti almak,
 
-Aynı yönetmeliğin  Ek-2 listesinde yer alan tesisler, en az bir Çevre Görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya "çevre yönetim birimi" kurmak, zorundadır.
 
Organize sanayi bölgeleri yönetimleri bünyesinde, en az bir çevre görevlisinin istihdam edilmesi veya çevre yönetim biriminin kurulması ya da çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmetinin alınması zorunludur.
 
Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlüdür.
 
Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet almakla yükümlüdürler
 
Çevre Görevlilerinin Yükümlülükleri
(1) Çevre yönetim birimi ya da tesis veya faaliyette çalışan çevre görevlisi;
a) Tesis veya faaliyet bünyesinde;
 
1) Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,
2) Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
3) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
4) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
5) Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,
 
b) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
 
c) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
 
ç) Bakanlık veya il çevre ve orman müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında; 
1) Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
2) İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
 
d) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla, yükümlüdür.
 
 
 
 
 

 

Eğitim başvurusu için tıklayınız

 

                             ;                           &nbs p;      

SON EĞİTİMLERİMİZ

Vermiş olduğumuz son eğitimler aşağıda verilmiştir.